Slagkraft Logo
"Grenser som er utydelige
blir farlige snubletråder"

MØTELEDELSE

 

Studier viser at nærmere halvparten av møter vurderes som bortkastet og at ledere kan sitte over halvparten av tiden sin i møter. Slagkraft har høy ekspertise på møteledelse.  Erik Lerdahl holder populære foredrag om møteledelse som både er underholdende og matnyttig. I litt lengre foredrag kan deltakerne få prøve ut verktøy for å skape langt bedre møter, som kan implementeres neste dag!

Slagkraft tilbyr også heldagkurs eller halvdagskurs i møteledelse. Vi kan da skreddersy kurs etter behov, med fokus på tema som videokonferansemøter eller bruk av visuelle verktøy. Vi holder også avanserte kurs der vi trener på fasilitering i møter. Innhold til foredrag og kurs er i stor grad hentet fra Lerdahls bok Slagkraftige møter. Nedenfor er en beskrivelse av kurset i møteledelse.

 

Jeg synes vi fikk en super dag sammen. Du er en dyktig kursholder og dine verktøy var midt i blinken for oss. Jeg likte spesielt hvordan du inkorporerte verktøyene i selve kurset. Det gjorde at vi fikk det under huden nærmest med en gang.

- Odd Karsten Krogh, Cappelen Damm

 

Kurs i møteledelse

 

Mål med kurset: Lære enkle knep for å lede og fasilitere møter slik at møtene blir mer kunnskapsbyggende, dynamiske og engasjerende.

 

Lengde på kurset: En dag (0830-1530). 

 

Forkunnskap: Ingen forkunnskap er nødvendig.

 

Kjøreplan og innhold:

Kurset tar utgangspunkt i boka «Slagkraftige møter. Veiviseren til økt engasjement og bedre resultater» som kom ut på Fagbokforlaget i 2015. Den er skrevet av Erik Lerdahl, professor i kreativitet ved Høyskolen Kristiania. Møteboken er den mest omfattende på emnet som er utgitt på norsk.

Som boken vil fremheve og referere, kastes det bort enorme ressurser på ineffektive og uengasjerende møter i mange organisasjoner. Studier viser at opp mot 50 % av møtene oppfattes som bortkastet og at ledere sitter opp til 70 % av tiden i møter. I tillegg til at mange møter er bortkastet tid, gir dårlige møter paradoksalt enda flere dårlige møter. Det medfører merarbeid mellom møtene, mindre motivasjon blant de ansatte som påvirker produktivitet. Dårlige møter leder fort til mer stress og konflikter, samt dårlige løsninger og beslutninger som går direkte ut over lønnsomheten til bedriften.

Hvorfor har vi så mange ineffektive møter i mange organisasjoner? En hovedgrunn er at deltakerne i møter har menneskelige tilbøyeligheter som hemmer for gode møter: De kommer uforberedt, møtene har et uklart formål og leveranse, deltakerne sporer av fra sakene, de er mentalt fraværende på grunn av at de har andre ting i hodet, de er mest opptatt av sitt og repeterer seg selv og de går inn i faste roller der noen dominerer mye mens andre blir for passive. På grunn av møteformen, glemmer deltakerne ofte informasjon og mister oversikten, de har en tilbøyelighet til å tenke i flokk og lik lederen, og de har en tilbøyelighet til å unngå beslutninger og ubehagelige tilbakemeldinger. I mange organisasjoner er det udefinerte spilleregler som tilsier at deltakerne kan bruke smarttelefoner i møtene, noe som gjør dem fort mentalt fraværende.

I boken beskrives møtene som selve hjertet i organisasjonen, det er den viktigste arenaen for å skape en god organisasjonskultur. Med relativt enkle grep kan møtene gjøres langt mer engasjerende og produktive. En sentral modell i boken er stjernemodellen, som tar for seg fem hovedpunkter for å få produktive og engasjerende møter: planlegge, prosesslede, oppfølge, involvere og synliggjøre.

Ved å bruke metoder som alle skal bidra i og der deltakerne blir ansvarliggjort, skapes et økt engasjement og mer produktivitet. Ved å synliggjøre formål, agenda, spilleregler, roller og ansvarsfordeling og resultater som skapes underveis i møtet, oppnås en bedre møtekultur. Det blir lettere å holde tråden og mestre større kompleksitet. Planlegging er videre avgjørende for å få til gode møter. Ved å bruke enkle og gode maler for planlegging av møtene, blir planleggingen både mer engasjerende og effektiv. Hvem skal delta, hvem skal ikke delta? Hva slags kompetanse trengs? Hva slags metoder og øvelser skal brukes? For å skape gode resultater fra et møte bør det dessuten være en klar plan på hvordan arbeidet skal følges opp videre. Og ved gjennomtenkt prosessledelse, der møtelederen anvender ulike metoder og øvelser underveis i møtet, skapes det bedre resultater og større engasjement. All samhandling på møtet trenger absolutt ikke å være diskusjoner i plenum. Det er tvert imot engasjerende og produktivt at møtedeltakerne skriver selv inn imellom og at deltakerne får reflektere alene eller sammen to og to. Hva slags agenda, metoder, øvelser og prosess som benyttes på møtet avhenger i stor grad av formålet for møtet og ønsket resultat.

Vi tar i bruk digitale verktøy i kursene, som del av læringen.

 

Kursets innhold

·         Gjennomgang av prinsipper for slagkraftig møteledelse

·         Valg av møterom og tilrettelegging av møterommet

·         Planlegging, forberedelse og innkalling til møtet

·         Verktøy for prioritering av saker på møtene

·         Definering av spilleregler og bruk av oppvarmingsøvelser

·         Utvikling av prosessforløp for hele møtet, fra oppstart til slutt

·         Visuelle maler for å aktivere og engasjere deltakerne

·         Ulike metoder for deltaker involvering

·         Møtelederrollen, deltakerrollen og ansvar i møtet

·         Hjelpemidler for ledelse av diskusjoner

·         Synliggjøring av agenda og resultater fra møtet

·         Visuell mal for oppfølging av møtet

 

Kurset vil være en blanding av foredrag, grupperefleksjon og praktiske øvelser. Det blir korte foredrag underveis som inkluderer runder med spørsmål fra deltakerne og svar fra foredragsholder. For å gjøre kurset mest mulig konkret og håndfast ønsker vi å ta utgangspunkt i reelle eller fiktive møter som ligger frem i tid. Disse casene brukes spesielt som utgangspunkt for planleggingen av møter. Ulike metoder, verktøy og øvelser testes ut i løpet av kurset. Det settes av god tid til refleksjon blant kursdeltakerne. Deltakerne skal sitte igjen med konkrete maler, metoder, øvelser og prosessverktøy som kan anvendes direkte i planleggingen og gjennomføringen av fremtidig møter.

For å sikre enda større læring blant deltakerne, anbefales et oppfølgingskurs, der deltakerne selv har planlagt et prosessforløp for et spesifikt møte som de deler på kurset. I et slikt kurs vil det også være naturlig at deltakerne på forhånd har testet en del av metoder og verktøyene fra kurset på deres respektive arbeidsplass. Deltakerne ville da reflektere over hvordan en ny møteledelse fungerer i praksis, hva det krever som møteleder og hva slags organisasjonsendring det medfører.

Litteratur til kurset: Lerdahl E., 2015. Slagkraftige møter. Fagbokforlaget.

Pris: Ta kontakt med Slagkraft.

 

denne linken er det en fin beskrivelse av kurs i møteledelse for Cappelen Damm, holdt våren 2018.