Slagkraft Logo
"Der alt er ryddig
skjer sjelden mye kreativt"

NYSKAPNING OG INNOVASJONSPROSESSER

 

Slagkraft har høy ekspertise på nyskapning og innovasjonsprosesser, med Norges eneste professor i kreativitet. Erik Lerdahl holder populære foredrag og kurs i kreativ tenkning, nyskapning og radikal tenkning, der han kombinerer teori med praksis. Slagkraft tilbyr også kurs i nyskapning, kreative metoder og radikal innovasjon.

Erik Lerdahl har ledet mange medarbeider og brukerorienterte innovasjonsprosjekter. Han benytter seg ofte av intensive worskhoper, der ulike kompetansepersoner blir trukket inn. Slagkraft tar også ansvaret for å dokumentere prosessen og resultatene, i form av ferdige rapporter. Vi bistår også med rådgivning i forhold til å få nyskapningsprosesser integrert i organisasjoner.

 

Kurs i nyskapning og kreative metoder

 

Mål med kurset: Lære seg strukturen i idémøter og prosessen med å lede kreativ problemløsning gjennom 3 faser: 1) kartlegging, 2) idégenerering og 3) idébearbeiding og utvelgelse.

Lengde på kurset: En dag (0830-1600)

Forkunnskap: Det er en fordel at deltakerne tidligere har deltatt på kurs 1 slagkraftige møter, slik at de er vant til å tenke prosessledelse.

 

Kjøreplan og innhold: Dagen starter med et foredrag av kursholder (Erik Lerdahl) der han beskriver de 3 fasene i en idéutviklingsprosess og øvelser/metoder knyttet til disse 3 fasene. Han tar også for seg hva som må planlegges på forhånd, hva man må tenke på underveis og hvordan dagen ledes best mulig mot et sluttresultat.

Etter foredraget deles deltakerne inn i grupper på 4-5 personer per gruppe. Vi tar for oss et konkret case der vi anvender metodikken i 3 faser. I kartleggingsfasen prøver deltakerne øvelser og metoder som gir en større innsikt i oppgaven og skaper et grunnlag for å utvikle ideer. I idégenereringsfasen prøver deltakerne et par metoder for å generere raskt ideer, både brainstormingsmetoder og ”tenke utav boksen” metoder. Til sist kommer foredlingsfasen der deltakerne får prøvd et par metoder for å sile, velge ut og bearbeide ideer mot endelige løsningskonsepter.

Kurset legger vekt på at det blir tid til å reflektere over metodene underveis, nettopp for å øke læringen. Vi setter av tid på slutten av dagen for å diskutere hva slags type prosjekter metodikken kan anvendes på. Kurset avsluttes med en evaluering av dagens seanse.

Vi tar i bruk digitale verktøy i kursene, som del av læringen.

 

Litteratur for kurset:

Lerdahl, Erik. Nyskapning. Arbeidsbok i kreative metoder. Gyldendal Akademisk forlag 2017.

 

Pris: Ta kontakt med Slagkraft.

Oppfølging: Det er formålstjenlig med en oppfølgingsdag til dette kurset der deltakerne deler sine erfaringer med å ha fasilitert og ledet idémøter i organisasjonen, som de da gjør 2 og 2 sammen. Kursleder bør da være med å planlegge idémøtet og gjerne også delta på idémøtet og ta en debrief med prosesslederne etterpå.