Slagkraft Logo
"En god idé
kan stenge for en bedre"

Kurs

Slagkraft kan tilby ulike interne kurs, som kan streddersys etter behov. Vi tilbyr 3 grunnleggende kurs: Kurs i møteledelse, kurs i nyskapning og kreativ problemløsning og kurs i fasilitatorrollen for møter. Vi kan også tiby kurs i bruk av visuelle verktøy for møter.

 

 

Kurs i møteledelse

 

Mål med kurset: Lære enkle knep for å lede og fasilitere møter slik at møtene blir mer kunnskapsbyggende, dynamiske og engasjerende.

 

Lengde på kurset: En dag (0830-1530). Kurset kan også holdes på en halvdag (0830-1200)

 

Forkunnskap: Ingen forkunnskap er nødvendig.

 

Kjøreplan og innhold:

Kurset tar utgangspunkt i boka «Slagkraftige møter. Veiviseren til økt engasjement og bedre resultater» som kom ut på Fagbokforlaget i 2015. Den er skrevet av Erik Lerdahl, professor i kreativitet ved Høyskolen Kristiania. Møteboken er den mest omfattende på emnet som er utgitt på norsk.

Som boken vil fremheve og referere, kastes det bort enorme ressurser på ineffektive og uengasjerende møter i mange organisasjoner. Studier viser at opp mot 50 % av møtene oppfattes som bortkastet og at ledere sitter opp til 70 % av tiden i møter. I tillegg til at mange møter er bortkastet tid, gir dårlige møter paradoksalt enda flere dårlige møter. Det medfører merarbeid mellom møtene, mindre motivasjon blant de ansatte som påvirker produktivitet. Dårlige møter leder fort til mer stress og konflikter, samt dårlige løsninger og beslutninger som går direkte ut over lønnsomheten til bedriften.

Hvorfor har vi så mange ineffektive møter i mange organisasjoner? En hovedgrunn er at deltakerne i møter har menneskelige tilbøyeligheter som hemmer for gode møter: De kommer uforberedt, møtene har et uklart formål og leveranse, deltakerne sporer av fra sakene, de er mentalt fraværende på grunn av at de har andre ting i hodet, de er mest opptatt av sitt og repeterer seg selv og de går inn i faste roller der noen dominerer mye mens andre blir for passive. På grunn av møteformen, glemmer deltakerne ofte informasjon og mister oversikten, de har en tilbøyelighet til å tenke i flokk og lik lederen, og de har en tilbøyelighet til å unngå beslutninger og ubehagelige tilbakemeldinger. I mange organisasjoner er det udefinerte spilleregler som tilsier at deltakerne kan bruke smarttelefoner i møtene, noe som gjør dem fort mentalt fraværende.

I boken beskrives møtene som selve hjertet i organisasjonen, det er den viktigste arenaen for å skape en god organisasjonskultur. Med relativt enkle grep kan møtene gjøres langt mer engasjerende og produktive. En sentral modell i boken er stjernemodellen, som tar for seg fem hovedpunkter for å få produktive og engasjerende møter: planlegge, prosesslede, oppfølge, involvere og synliggjøre.

Ved å bruke metoder som alle skal bidra i og der deltakerne blir ansvarliggjort, skapes et økt engasjement og mer produktivitet. Ved å synliggjøre formål, agenda, spilleregler, roller og ansvarsfordeling og resultater som skapes underveis i møtet, oppnås en bedre møtekultur. Det blir lettere å holde tråden og mestre større kompleksitet. Planlegging er videre avgjørende for å få til gode møter. Ved å bruke enkle og gode maler for planlegging av møtene, blir planleggingen både mer engasjerende og effektiv. Hvem skal delta, hvem skal ikke delta? Hva slags kompetanse trengs? Hva slags metoder og øvelser skal brukes? For å skape gode resultater fra et møte bør det dessuten være en klar plan på hvordan arbeidet skal følges opp videre. Og ved gjennomtenkt prosessledelse, der møtelederen anvender ulike metoder og øvelser underveis i møtet, skapes det bedre resultater og større engasjement. All samhandling på møtet trenger absolutt ikke å være diskusjoner i plenum. Det er tvert imot engasjerende og produktivt at møtedeltakerne skriver selv inn imellom og at deltakerne får reflektere alene eller sammen to og to. Hva slags agenda, metoder, øvelser og prosess som benyttes på møtet avhenger i stor grad av formålet for møtet og ønsket resultat.

Vi tar i bruk digitale verktøy i kursene, som del av læringen.

 

Kursets innhold

·         Gjennomgang av prinsipper for slagkraftig møteledelse

·         Gjennomgang av praktisk mal for å planlegge møter

·         Valg av møterom og tilrettelegging av møterommet

·         Forberedelse og innkalling til møtet

·         Verktøy for prioritering av saker på møtene

·         Definering av spilleregler og bruk av enkle oppvarmingsøvelser

·         Utvikling av prosessforløp for hele møtet, fra oppstart til slutt

·         Visuelle maler for å aktivere, engasjere og holde rett fokus på deltakerne

·         Ulike metoder for deltaker involvering

·         Møtelederrollen, deltakerrollen og ansvarsfordelinger i møtet

·         Hjelpemidler for ledelse av diskusjoner

·         Systematisk synliggjøring av agenda og resultater fra møtet

·         Visuell mal for oppfølging av møtet

·         Maler for evaluering av møtet

Kurset vil være en blanding av foredrag, grupperefleksjon og praktiske øvelser. Det blir korte foredrag underveis som inkluderer runder med spørsmål fra deltakerne og svar fra foredragsholder. For å gjøre kurset mest mulig konkret og håndfast ønsker vi å ta utgangspunkt i reelle eller fiktive møter som ligger frem i tid. Disse casene brukes spesielt som utgangspunkt for planleggingen av møter. Ulike metoder, verktøy og øvelser testes ut i løpet av kurset. Det settes av god tid til refleksjon blant kursdeltakerne. Deltakerne skal sitte igjen med konkrete maler, metoder, øvelser og prosessverktøy som kan anvendes direkte i planleggingen og gjennomføringen av fremtidig møter.

For å sikre enda større læring blant deltakerne, anbefales et oppfølgingskurs, der deltakerne selv har planlagt et prosessforløp for et spesifikt møte som de deler på kurset. I et slikt kurs vil det også være naturlig at deltakerne på forhånd har testet en del av metoder og verktøyene fra kurset på deres respektive arbeidsplass. Deltakerne ville da reflektere over hvordan en ny møteledelse fungerer i praksis, hva det krever som møteleder og hva slags organisasjonsendring det medfører.

Litteratur til kurset: Lerdahl E., 2015. Slagkraftige møter. Fagbokforlaget.

Pris: Ta kontakt med Slagkraft.

 

denne linken er det en fin beskrivelse av kurs i møteledelse for Cappelen Damm, holdt våren 2018. Det er skrevet av Odd Karsten Krogh i forlaget. Han skrev selv: "Jeg synes vi fikk til en super dag sammen. Du er en dyktig kursholder og dine verktøy var midt i blinken for oss. Jeg likte spesielt hvordan du inkorporerte verktøyene i selve kurset. Det gjorde at vi fikk det under huden nærmest med en gang. Jeg har selv sjelden fått så mye ros for å arrangere noe kurs som dette. Takk."

 

 

Kurs i nyskapning og kreativ problemløsning

Mål med kurset: Lære seg strukturen i idémøter og prosessen med å lede kreativ problemløsning gjennom 3 faser: 1) kartlegging, 2) idégenerering og 3) idébearbeiding og utvelgelse.

Lengde på kurset: En dag (0830-1600)

Forkunnskap: Det er en fordel at deltakerne tidligere har deltatt på kurs 1 slagkraftige møter, slik at de er vant til å tenke prosessledelse.

 

Kjøreplan og innhold: Dagen starter med et foredrag av kursholder (Erik Lerdahl) der han beskriver de 3 fasene i en idéutviklingsprosess og øvelser/metoder knyttet til disse 3 fasene. Han tar også for seg hva som må planlegges på forhånd, hva man må tenke på underveis og hvordan dagen ledes best mulig mot et sluttresultat.

Etter foredraget deles deltakerne inn i grupper på 4-5 personer per gruppe. Vi tar for oss et konkret case der vi anvender metodikken i 3 faser. I kartleggingsfasen prøver deltakerne øvelser og metoder som gir en større innsikt i oppgaven og skaper et grunnlag for å utvikle ideer. I idégenereringsfasen prøver deltakerne et par metoder for å generere raskt ideer, både brainstormingsmetoder og ”tenke utav boksen” metoder. Til sist kommer foredlingsfasen der deltakerne får prøvd et par metoder for å sile, velge ut og bearbeide ideer mot endelige løsningskonsepter.

Kurset legger vekt på at det blir tid til å reflektere over metodene underveis, nettopp for å øke læringen. Vi setter av tid på slutten av dagen for å diskutere hva slags type prosjekter metodikken kan anvendes på. Kurset avsluttes med en evaluering av dagens seanse.

Vi tar i bruk digitale verktøy i kursene, som del av læringen.

 

Litteratur for kurset:

Lerdahl, Erik. Nyskapning. Arbeidsbok i kreative metoder. Gyldendal Akademisk forlag 2017.

 

Pris: Ta kontakt med Slagkraft.

Oppfølging: Det er formålstjenlig med en oppfølgingsdag til dette kurset der deltakerne deler sine erfaringer med å ha fasilitert og ledet idémøter i organisasjonen, som de da gjør 2 og 2 sammen. Kursleder bør da være med å planlegge idémøtet og gjerne også delta på idémøtet og ta en debrief med prosesslederne etterpå.

 

 

Kurs i fasilitatorrollen

 

Mål med kurset: Ta for seg rollen som fasilitator og prosessleder på dynamiske møter, workshoper og samlinger.

Lengde på kurset: En dag (0830-1530)

Forkunnskap: Det er en stor fordel at deltakerne tidligere har deltatt på kurs 1 dynamisk møteledelse, slik at de er vant til å tenke prosessledelse.

 

Kjøreplan og innhold:

Dagen starter med et foredrag av kursholder (Erik Lerdahl) der han tar for seg fasilitator rollen på dynamiske møter og samlinger. Han tar for seg rollen knyttet til fra planlegging av møtene, gjennomføring av møtene og oppfølgingsarbeid etter møtene.  I planlegging av møtene tar Lerdahl for seg alt fra oppgaveklargjøring og forankring, ressursbruk (tid og mennesker), forberedelse av deltakerne, utvikling av prosessforløp for møtet til innredning av lokaler. Når det gjelder gjennomføring av møtene, tar Lerdahl for seg fasilitering og ledelsen av møtet med ulike øvelser og metoder, alt fra når deltakerne kommer inn i lokalet til de forlater lokalet. Han tar spesielt for seg hvordan fasilitatoren skal kommunisere og styre prosessen underveis og får landet prosessen frem til tydelige beslutninger og ansvarsfordelinger.

Etter foredraget deles deltakerne inn i grupper på 3 personer per gruppe. De får en fiktiv case der de skal innkalle til et dynamisk møte. De skal legge opp en plan for møtet – hvem som skal trekkes inn, hvor lenge det skal vare, hva slags metoder og øvelser som skal brukes, hvordan delta­kerne skal invol­veres før, under og etter møtet for å få til best mulig kunnskaps­utveksling og utvikling. De skal også vise hva veien videre skal være. De bruker en sjekk­liste som hjelpemiddel i arbeidet. Kursleder og de andre deltakerne gir fortløpende tilbakemelding. Vi tar for oss steg for steg prosessforløpet og hva som poten­sielt kan gå galt eller i feil retning og hva fasilitator da må gjøre. Hva er plan B? For å få erfaring med å stå fremme og lede seanser vil vi også ha et par praktiske øvelser der denne rollen trenes. Vi vil også ha en øvelse med rollespill.

På slutten av dagen blir det en evaluering av dagens seanse.

 

Litteratur for kurset: Lerdahl Erik, 2015. Slagkraftige møter. Fagbokforlaget.

Pris: Ta kontakt med Slagkraft.

Oppfølging: Det er formålstjenlig med en oppfølgingsdag for dette kurset, der deltakerne to og to selv skal planlegge og lede en halvtimes prosess der de andre kursdeltakerne bidrar. Det er tanken da at hele prosessen tas opp på video. Man ser igjennom dette etterpå og kommenterer.